Kurân-ı Kerim’in Ayet Sayısı

Nis
18

Kurân’ın 6666 ayet değil daha az olduğu söyleniyor. Ayet ekleme veya çıkarma söz konusu olabilir mi?

Kurân’ın kaç ayet olduğu hususunda âlimler arasında ihtilaf vardır. Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususundadır. Kurân’ın tümü için her hangi bir ihtilaf mümkün değildir.

Numaralandırmadaki ihtilaf sebepleri

Bazı âlimler, bir kısım uzun cümleleri iki-üç ayet saymışken, bazısı tek ayet kabul etmiştir. Yine Şafiî âlimleri besmele-i şerifi, başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde Hanefi âlimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki
“yasin, ha mim” gibi huruf-u mukattaa için de benzer durum geçerlidir.

Âlimlere göre Kurân’daki ayetlerin sayısı:

İbn-i Abbas: 6616
Nafi: 6217
Şeybe: 6214
Mısır âlimleri: 6226

Arap dili ve edebiyatında dâhi olan belâgat âlimlerinden Zemahşeri ise; Kurân’ın 6666 ayeti olduğunu söyler. 13. asrın müceddidi olarak kabul edilen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de 6666 görüşündedir. “Kurân’daki ayetlerin toplam adedi 6666 olması ve şu geçen 89’uncu sayfada mezkûr Esma-i Hüsna’nın adedi altı rakamıyla alâkadar bulunması, ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor; şimdilik gizlikaldı.” (Mektubat)

Büyük imamlardan İbn-i Huzeyme, “En-Nasih ve’l Mensuh” isimli kitabında, “Kurân’ın i’caz-ı adediyeti” bahsini işlerken bu 6666 mevzuunu şöyle açıklamıştır: Va’d (söz verme) ayetleri: 1000 Vaid (ceza ile tehdid etme) ayetleri: 1000 Emir ayetleri: 1000 Nehy (yasaklama) ayetleri:1000 Haber ve kasas (kıssa) ayetleri: 1000 Misal ve ibret ayetleri: 1000 Ahkâm (hüküm) ayetleri: 500 Dua ve tesbih ayetleri: 100
Nasih ve mensuh (hükmü kaldırılmış) ayetleri: 66 olmakla birlikte toplam 6666 ayet olduğunu bildirmiştir.

Osmanlı’nın büyük âlimlerinden olan Şeyhulislam İbn-i Kemal Hazretleri de bir manzumesinde şöyle der: Bilmek istersen eğer sen
aded-i ayatı Cümlesi altı bin altı yüz altmış altı. Binidir vad beyanında anın, bini vaid Binidir emr-i ibadet, bini nehy-ü tehdid,
Bini emsal-ü berdir, bini ahbar-u kasas Beş yüz ayatı helal ile harama muhtass. Buldu yüz ayeti tesbih-u duada çü rüsuh, Altmış altısı dahi ayet-i nasihu mensuh. (M. Asım Köksal, İslam Tarihi) Sonuç olarak:

“Kur’ân 6666 ayettir” ifadesi bu bilgilere dayanarak söylenmektedir. Fakat günümüzde Kûfelilerin görüşünün kabul görülmesiyle tüm Kur’ân-ı Kerimler 6236 ayettir

Yorum ( 1 )

One Comment to “Kurân-ı Kerim’in Ayet Sayısı”

  1.  ingilizce

    Faydalı bilgiler için teşekkürler.

Yorum Yapın (Bu alan yorum yapmak içindir; sorularınızı www.sorusorcevapbul.com adresine sormanızı rica ediyoruz.)